levemenu


O PROJEKTU

Nejnovější projekt pod hlavičkou Čmeláka - Společnosti přátel přírody nese název  „Zelené profese v krajině – německo-český ekovýchovný projekt pro žáky“.  Jedná se o přeshraniční projekt, na kterém Čmelák spolupracuje s německou organizací Naturschutzzentrum „Oberlauzitzer Bergland“z Neukirchu.

 
Projekt se věnuje tématu v posledních letech stále aktuálnějšímu, a to poklesu zájmu mladých lidí, žáků a studentů o studium tzv. zelených oborů jako je zemědělství, lesnictví či krajinářství. V budoucnu může mít nedostatek odborníků neblahý dopad na krajinu a lidi, kteří v ní žijí, neboť budou chybět specialisté přírodovědných profesí, kteří budou umět odborně krajinu využívat a šetrně s ní hospodařit.
 
Náš projekt spatřuje řešení tohoto problému v posilování vědomí důležitosti „zelených profesí“ u dětí a jejich rodičů a v zatraktivnění přírodovědných oborů.  Toho chceme dosáhnout prostřednictvím metody zvané badatelsky orientovaná výuka (BOV), která splňuje předpoklady moderní, praktické a efektivní výuky na základních a středních školách. Základem této inovativní metody je využívání krajiny v okolí školy jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání přírody za využití moderních technických pomůcek a experimentů.
 
Český projektový partner Čmelák – Společnost přátel přírody v rámci projektu vypracuje a následně zrealizuje pro školy ekovýchovné programy s badatelskými prvky, a to s ohledem na aktuální témata z oblasti životního prostředí. 
Německý vedoucí partner projektu bude postupně přebírat českou metodiku a know-how, kterou následně využije ve vzdělávacích ekologických programech realizovaných ve Svobodném státu Sasko.
Školní skupiny zapojené do projektu se při bádání v krajině přednostně zaměří na vědecko-technické pokusy, přírodovědné a profesní aspekty a rovněž na souvislosti s praktickou prací v přírodě. Použitá interdisciplinarita školských, přírodovědných a technických metod umožní žákům vnímat místní krajinu z pohledu rozličných profesí. Žáky tak dovede ke vnímání změn v krajině, způsobených lidskou činností, k poznání sociálně ekonomických a historických vztahů a slouží k pozitivnímu vztahu žáků ke krajině a domácímu region. 
 
 
Plánované aktivity:
 • 40 německo-českých vzdělávacích ekologických programů pro 3. - 9. třídu
 • jeden 5- ti denní německo-český vzdělávací tábor „Zelená povolání“ 2013 v Neukirchu
 • 8 odborných exkurzí pro německé a české rodiny v obou zemích na téma „Povolání v krajině “
 • 8 německo-českých seminářů/workshopů na obou stranách hranice jako nabídka pro pedagogy, vychovatele a další zájemce
 • Německo-český trh pracovních profesí / „Den řemesel“ v Neukirchu/Lausitz s partnery z Německa a z České republiky, v rámci kterého dojde k dalšímu trvalému propojení aktérů pro aktivní spolupráci v oblasti ekonomiky, veřejné správy, škol a vysokých škol s institucemi ochrany přírody na obou stranách hranice  
 • Pod vedením českého projektového partnera Čmelák bude – na základě zkušeností z předchozích projektů – vypracována „metodická příručka“ pro projekt „Zelené profese v krajině“. Tato příručka bude vyhotovena pro základní a střední školy ve formě CD-ROM (á 150 ks pro školy základní a střední) a bude obsahovat pracovní stránky, jakož i výňatky z dokumentů z konference žáků ZŠ a z veřejných prezentací. Příručka bude sloužit jako materiál pro vyučující a pedagogy ve školách a vzdělávacích ekologických zařízení na obou stranách hranice.   
 
Tento projekt finančně podpořila nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück, Česko-německý fond budoucnosti a Liberecký kraj.
 
        
   

 

Člověk a krajina – setkávání v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa

Obecné informace o projektu

Projekt na podporu přeshraniční spolupráce mezi školami České republiky a Svobodného státu Sasko je zaměřen na téma „Člověk jako tvůrce krajiny“. V rámci environmentálního vzdělávání na německé straně Euroregionu Nisa nebylo toto téma dosud zpracováno, naopak český partner Čmelák – Společnost přátel přírody už nějakou dobu sbírá dobré zkušenosti s realizováním environmentálních programů k tématu krajina s jednotlivými českými třídami. Krajina je velmi dobrým tématem pro mezioborovou výuku, která je v současné době ve vzdělávání obou zemí posuzována jako velmi důležitá.

Celkem byly zorganizovány a realizovány čtyři 4denní německo – české workshopy (2 v Sasku a 2 v Česku). Zúčastnění žáci prožili společně vybrané krajiny Euroregionu. Workshopy nabídly příležitost poznat sousedy, jejich přístup k ochraně a péči o krajinu a současně si rozšířit a použít jazykové znalosti nejen sousední země.

Na české straně probíhaly workshopy na Ještědském hřebeni i v Liberci, v Německu to bylo v okresu Görlitz a Bautzen. Žáci pracovali intenzivně, mezioborově a mezinárodně k tématu krajiny, vždy německá a česká třída. Setkání doprovázely tlumočnice a animátorky. Práce probíhala ve smíšených skupinách ve formě objevování, plánování, vytváření na základě spojujícího tématu krajina a člověk v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Žáci pracovali na rozvoji klíčových kompetencí a dovedností pro osobní i profesní život.

Realizace projektu

Setkávání na německé straně Euroregionu Nisa

Prvního mezinárodního setkání se účastnila 6. třída ZŠ Jabloňové z Liberce a třída z Freie Schule Boxberg v říjnu 2010. Žáci poznávali místní krajinu v Kollmu poblíž města Görlitz .

 

 

  

 

V březnu 2011 se v Görlitz potkala ZŠ Česká z Liberce se školou z Bautzenu. Německá škola má rozšířenou výuku lužické srbštiny, která je velmi blízká češtině, co ulehčilo komunikaci mezi dětmi. Žáci poznávali město Görlitz, podívali se na statek Lindenhof v Pfaffendorf., navštívili zvířecí park a tibetskou vesničku, vystoupali na horu Landescrone a o rozličné krajině Horní Lužice se mnoho dozvěděli v Senckenbergském přírodovědném muzeu v Görlitz.

 

Setkávání na české straně Euroregionu Nisa

Na Pláních pod Ještědem proběhly na přelomu května a června dva 4denní workshopy. Prvního se zúčastnila ZŠ Skálova z Turnova a škola z Neugersdorfu, Německo a druhého ZŠ Husova z Liberce a německá základní škola z Panschwitz Kuckau. Žáci navštívili Ještěd, kde se dozvěděli o historii, současnosti této krajiny, měli možnost přemýšlet nad zásahem člověka do krajiny a představit si, co přinese budoucnost. Další dny nás doprovázeli odborníci na různá témata. Ornitolog nám povídal o ptácích a kroužkování, jak vlastně člověk může sledovat ptactvo a jeho pohyb. Lesníci poukazovali na hospodaření v lese, žáci si zkusili i různá měření stromů apod. Geolog nám řekl něco o tom, jak vlastně Ještědský hřeben vznikl. Každá škola si vysadila do „Nového pralesa“ jedli bělokorou. Poslední den navštívili Severočeské muzeum v Liberci.

  

 

 

Ukázka pracovního listu ze setkání:

Pracovní list Ještěd

Pomocí intenzivní spolupráce a společně stráveného času, plného zážitků, se během workshopů měla možnost rozvinout školská partnerství i osobní přátelství. Vždycky si školy navzájem vyměnily kontakty a předběžně se domluvily na dalším setkání.

 

Projekt se mimo jiné snaží podpořit integraci v rámci Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa.


 

 

 

Cíl:
Každý člověk by měl dostat šanci spolupodílet se na tvorbě svého okolí. Nejtěžší bývá prvotní fáze, kdy "nadšenec" musí nastudovat množství informací, jež ho mohou k cíli dovést. Naší snahou je podpořit a připravit ty studenty, kteří chtějí své okolí upravit či revitalizovat.

Cílová skupina:
střední školy a gymnázia

Vzdělávací obory:
Biologie (biologie rostlin, ekologie)
Geografie (sociální prostředí, životní prostředí, regiony)
Občanský a společenskovědní základ (občan a právo)
Informatika a ICT (zpracování a prezentace informací)
 

Harmonogram jednotlivých setkání během školního roku:

V rámci jednotlivých setkání a individuálních konzultací se studenti pod odborným vedením koordinátora projektu seznámí se základními informacemi o fungování krajiny a s její historií. Poznají, co jsou revitalizace a jaké procesy v krajině působí. S pomocí zahradního architekta zpracují vlastní projekt. Při získávání potřebných povolení k jeho realizaci si studenti vyzkouší také jednání s úřady, vlastníky pozemků a zástupci samosprávy.

• Součástí programu je dvoudenní workshop s odborníky zaměřený na krajinářskou problematiku, revitalizace, územní plánování, ale také na psaní projektů. Část přednášek může vést koordinátorka v cizím jazyce (AJ, NJ).

• Nejlepší vybrané projekty budou prakticky realizovány – výsadby do krajiny.
V případě zájmu lze domluvit
prezentaci projektu ve škole.

Cena:
Zahrnuje workshop pro studenty, odborné konzultace krajináře studentům při tvorbě studentských projektů, spolupráci na propagaci studentských prezentací, jednání či účast koordinátorky na jednání s místní samosprávou o podpoře vybraných projektů, přípravu a dovoz sazenic k výsadbám, nákup či zapůjčení potřebného nářadí, informační tabuli k výsadbám 5 000 Kč/ roční účast školy v projektu.

Financování:
Projekt je financován z fondu DBU, SFŽP ČR. 

Koordinátorka
Více informací o projektu vám ráda poskytne Ing. Karolína Hrbková  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo +420 777 749 372.   Fotogalerie

 

Cílová skupina:
Žáci 6.- 7. ročník ZŠ

Vzdělávací obory:
Přírodopis (základy ekologie)
Zeměpis (geografické informace, životní prostředí, terénní geografická výuka)
Tělesná výchova (činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností)
 

Náplň:
Celoroční cesta za krajinou – objevování její tváře pomocí příběhů a vlastních zážitků. Nové vědomosti a dovednosti, výlety a hry určené na poznání sebe sama.

Metody:
Učení prožitkem, interaktivní exkurze v terénu. Hry určené k sebepoznání a spolupráci kolektivu, dramaterapie, tvůrčí díly, výzkumné metody formou dobrodružného pátrání, plnění úkolů v pracovních listech a zážitkové hry.

Harmonogram jednotlivých setkání během školního roku:
• první setkání formou  dvoudenního pobytu na horské chalupě na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách - motivační úvod do projektu, zážitkové hry vycházející z genia loci místa pobytu, dramaterapie a získávání nových vědomostí a dovedností formou nejrůznějších úkolů
žáci si hradí ubytování 60 Kč/ žák/ noc a lektorné 80 Kč/ pobyt, dopravu a stravu si škola zajišťuje ve spolupráci s lektorem Čmelák - SPP, možnost odvozu zavazadel z Josefova Dolu na chalupu za 500 Kč
(září – říjen)

tři jednodenní setkání v Liberci a okolí – jednodenní výpravy za mnohotvárností krajiny – návštěva Státního okresního archivu Liberec, Magistrátu města Liberec a místních zemědělců
žáci si hradí lektorné 25 Kč/ setkání, dopravu si škola zajišťuje ve spolupráci s lektorem Čmelák - SPP
(listopad – únor)

čtyřdenní workshop - společně s německým partnerem jsme požádali o dotaci čtyřdenních česko – německých setkání v německém Görlitz a na Pláních pod Ještědem. Projekt byl podpořen.
žáci si hradí dopravu a vstupy, dopravu hromadně zajišťuje lektor Čmelák - SPP ve spolupráci se školou
(březen - duben)

závěrečný dvoudenní pobyt na Pláních pod Ještědem – ucelení a zhodnocení získaných vědomostí a dovedností,  výsadba stromků do krajiny 
žáci si hradí ubytování v Chatě Pláně p. J. 305 Kč (cena obsahuje ubytování vč. pokrývek a povlečení, 1x večeři, snídani a oběd), lektorné 80 Kč,
dopravu Lanovou dráhou Ještěd nebo autobusy si škola zajišťuje ve spolupráci s lektorem Čmelák - SPP

(květen)

Cena:
Cena celoročního projektu celkem je 600,- Kč/ žák/ všechna setkání. 
(Tato cena neobsahuje dopravu do míst setkání, kapesné a stravné - mimo Plání p. J. kde uvádíme cenu ubytování vč. stravy)

Financování:
Projekt je financován z fondu MŽP, DBU, SFŽP ČR.


 

 

 
Aktuálně

 • 1
 • 2
 • 3
 • Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

  Švermova 32
  460 10 Liberec
  Tel.: 482 751 195

 • 1